Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 747
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1378/QĐ-LĐTBXH 26/09/2019

Quyết định số 1378/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng về dịch vụ báo chí, xuất bản năm 2019 của Cục Bảo trợ xã hội

1052/QĐ-LĐTBXH 29/07/2019

Quyết định số 1052/QĐ-LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dung cho giai đoạn 2016-2020

745/QĐ-LĐTBXH 30/05/2019

Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dung các biện pháp tư pháp; hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập...

1851/LĐTBXH-BTXH 14/05/2019

Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1294/LĐTBXH-VPQGGN 04/04/2019

Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện nghèo

591/LĐTBXH-BTXH 13/02/2019

Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

5389/LĐTBXH-VPQGGN 24/12/2018

Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018

5067/LĐTBXH-BTXH 30/11/2018

Công văn số 5067/LĐTBXH-BTXH v/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

1617/QĐ-LĐTBXH 13/11/2018

Quyết định số 1613/QĐ-LĐTBXH v/v sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2017...

100/2018/TT-BTC 01/11/2018

Thông tư số 100/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai...