Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5510
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
4737/LĐTBXH-TCCB 06/11/2019

Công văn số 4737/LĐTBXH-TCCB V/v thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1657/QDD-LDDTBXH 06/11/2019

Quyết định số 1657/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

1640/QĐ-LĐTBXH 01/11/2019

Quyết định số 1640/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa, bảo trì công trình xây dung năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

796-CV/BCSĐ 01/11/2019

Công văn số 796-CV/BCSĐ V/v tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019

1625/QĐ-LĐTBXH 31/10/2019

Quyết định số 1625/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2019 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

4544/TB-LĐTBXH 25/10/2019

Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

94/CV-QLDAĐTXD 24/10/2019

Công văn số 94/CV-QLDAĐTXD V/v Thông báo danh sách nhà thầu được lựa chọn và thỏa thuận khung mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2019

1554/QĐ-LĐTBXH 23/10/2019

Quyết định số 1554/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ thi công, dự toán hạng mục Cây xanh và kê hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định

788-CV/BCSĐ 23/10/2019

Công văn số 788-CV/BCSĐ V/v báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019

4414/LĐTBXH-TCCB 17/10/2019

Công văn số 4414/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp "Bồi dưỡng kỹ năng xây dung chính sách, pháp luật"