Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5784
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1019/QĐ-LĐTBXH 10/09/2021

Quyết định số 1019/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính năm 2021

1018/QĐ-LĐTBXH 10/09/2021

Quyết định số 1018/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2021

3037/LĐTBXH-TCCB 10/09/2021

Công văn số 3037/LĐTBXH-TCCB VV báo cáo, đề xuất biên chế công chức, số lượng người làm việc gđ 2022-2026

3036/LĐTBXH-TCCB 09/09/2021

Công văn số 3036/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo học bổng toàn phần Chevening 2022/2023

105/NQ-CP 09/09/2021

Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

3031/LĐTBXH-VP 09/09/2021

Công văn số 3031/LĐTBXH-VP V/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

2997/LĐTBXH-KHTC 07/09/2021

Công văn số 2997/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2021

1006/QĐ-LĐTBXH 01/09/2021

Quyết định số 1006/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Xây dựng phòng dạy học trực tuyến" của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

2838/TB-LĐTBXH 25/08/2021

Thông báo số 2338/TB-LĐTBXH Về việc tổ chức họp trực tuyến đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương

971/QĐ-LĐTBXH 20/08/2021

Quyết định số 971/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản và thuê dịch vụ của Trung tâm Thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang