Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
923/QĐ-LĐTBXH 04/08/2020

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

121/2020/QH14 19/06/2020

Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

718/QĐ-LĐTBXH 19/06/2020

Quyết định số 718/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

701/QĐ-LĐTBXH 16/06/2020

Quyết định số 701/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

666/LĐTBXH-TE 27/02/2020

Công văn số 666/LĐTBXH-TE V/v hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020

1682/QĐ-LĐTBXH 08/11/2019

Quyết định 1682/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông thuộc Cục Trẻ em

1606/QĐ-LĐTBXH 28/10/2019

Quyết định 1606/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Ban quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em

1327/QĐ-LĐTBXH 18/09/2019

Quyết định số 1327/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục Trẻ em

1330/QĐ-LĐTBXH 18/09/2019

Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

1101/QĐ-LĐTBXH 06/08/2019

Quyết định số 1101/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của dự án "Hỗ trơ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam"