Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10543
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
4414/LĐTBXH-TCCB 17/10/2019

Công văn số 4414/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp "Bồi dưỡng kỹ năng xây dung chính sách, pháp luật"

1453/QĐ-LĐTBXH 09/10/2019

Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

4287LĐTBXH-KHTC 08/10/2019

Công văn số 4287/LĐTBXH-KHTC V/v Triển khai Thông tư ố 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

4286/LĐTBXH-KHTC 08/10/2019

Công văn số 4286/LĐTBXH-KHTC V/v Triển khai Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định chế độ báo cáo Thống kê Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

1427/QĐ-LĐTBXH 07/10/2019

Quyết định số 1427/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

1426/QĐ-LĐTBXH 07/10/2019

Quyết định số 1426/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và mua sắm kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

1404/QĐ-LĐTBXH 03/10/2019

Quyết định số 1404/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1399/QĐ-LTBXH 03/10/2019

Quyết định số 1399/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa tài sản của Trung tâm Thông tin

4214/TB-BLĐTBXH 01/10/2019

Thông báo số 4214/TB-BLTBXH Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

1270/QĐ-BHXH 30/09/2019

Quyết định số 1270/QĐ-BHXH ngày 30/9/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam