Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10592
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
292/LĐTBXH-VP 20/01/2020

Công văn số 292/LĐTBXH-VP V/v mời họp

70/QĐ-TTg 11/01/2020

Quyết định số 70/QĐ-TTg Về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

225/LĐTBXH-VP 10/01/2020

Công văn số 225/LĐTBXH-VP V/v tổng hợp tình hình báo cáo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

223/LĐTBXH-KHTC 10/01/2020

Công văn số 223/KHTC-LĐTBXH V/v tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

03/TTr-LĐTBXH 10/01/2020

Trờ trình số 03/TTr-LĐTBXH Về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công"

01/QĐ-LĐTBXH 02/01/2020

Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

5777/LĐTBXH-TCGDNN 31/12/2019

Công văn số 5777/LĐTBXH-TCGDNN V/v thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN

1953/QĐ-LĐTBXH 27/12/2019

Quyết định số 1953/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020

5691/LĐTBXH-KHTC 26/12/2019

Công văn sô 5691/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch cải cách hành chính công năm 2020

1922/QĐ-LĐTBXH 24/12/2019

Quyết định số 1922/QĐ-LĐTBXH về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2019