3.692 người cao tuổi Khánh Hoà được hưởng trợ cấp xã hội

11/12/2004 2:59:00 PM

Pháp lệnh Người cao tuổi được ban hành và đi vào cuộc sống, những người dân từ 90 tuổi trở lên không có chế độ lương hưu, thu nhập; người tàn tật trên 60 tuổi đã mất sức lao động thuộc diện nghèo được hưởng trợ cấp xã hội tối thiểu là 45.000 đồng/tháng. Theo đó, Khánh Hòa hiện 3.692 người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội trong tổng số 101.078 người cao tuổi của tỉnh Mỹ Hạnh (Tạp chí Lao động và Xã hội)