Cách tính lương tăng ca sau đó được nghỉ bù số giờ tăng ca

8/2/2017 12:00:00 AM

Bà Phạm Thị Trang - Cầu Giấy, Hà Nội hỏi: Theo Bộ luật Lao động 2012 và Thông tư liên tịch số 23/2015/TT-BLĐTBXH ban hành năm 2015 thì không quy định cụ thể cách tính lương trong trường hợp được nghỉ bù số giờ làm thêm. Theo điểm b, khoản 3, Điều 4 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP có quy định:


"b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động".

Trường hợp khi doanh nghiệp bố trí công nhân làm tăng ca sau đó bố trí nghỉ bù số giờ làm tăng ca đó thì tiền lương được tính theo phương án nào:

+ Chỉ chi trả phần tiền chênh lệch

+ Tính tiền tăng ca chi trả bình thường.

Tôi xin hỏi trường hợp bố trí người lao động làm tăng ca rồi nghỉ bù thì tiền lương ngày tăng ca và ngày nghỉ bù tính như thế nào theo đúng quy định của pháp luật?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

a. Theo quy định tại khoản 1, Điều 97 của Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất 150%;

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

- Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

b. Theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 106 của Bộ luật Lao động thì sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

c. Theo quy định tại Điều 110 Bộ luật Lao động thì mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày; người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Như vậy, theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nào thì được trả lương làm thêm tính theo ngày đó, cách tính tiền lương làm thêm giờ thực hiện theo các nguyên tắc tại điểm a nêu trên. Sau mỗi đợt làm thêm nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.