Chế độ lương, thưởng trong Công ty TNHH MTV Nhà nước

6/26/2017 12:00:00 AM

Ông Dương Dũng - Tỉnh Bắc Giang hỏi: Tôi có 11 năm làm việc tại VNPT Bắc Giang. Tôi nghỉ việc, hưởng chế độ đối với lao động dôi dư từ tháng 12/2016. Trong Quy chế phân phối tiền lương cho tập thể và cá nhân tại Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (đơn vị quản lý Vinaphone các tỉnh) có ghi “… Người lao động nghỉ hưu hoặc thuộc diện tinh giảm lao động của đơn vị thì được trả lương, thưởng đến thời điểm chuyển công tác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động và các khoản bổ sung khác của thời gian làm việc trước khi nghỉ (nếu có)…”. Tuy nhiên, trong Quy chế phân phối tiền lương cho cá nhân, tập thể của VNPT Bắc Giang không có nội dung như nêu trên và tôi không được hưởng khoản bổ sung tiền lương. Xin hỏi, đơn vị tôi thực hiện như vậy có đúng không?


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì công ty xây dựng quy chế trả lương, thưởng theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao và đóng góp nhiều cho công ty.

Khi xây dựng quy chế trả lương, thưởng phải có sự tham gia của Ban chấp hành công đoàn công ty và người lao động. Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện và quy chế trả lương, trả thưởng, công ty thực hiện trả lương và thưởng cho người lao động.

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung hỏi của ông Dũng thì việc trả các khoản tiền bổ sung và tiền thưởng của công ty được thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.