Quy định về chế độ bồi thường cho người bị tai nạn lao động

12/22/2016 12:00:00 AM

Ông Nguyễn Việt Hùng hỏi: Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động… có quy định về việc đồng chi trả. Tôi có thể hiểu, BHYT sẽ chi trả các danh mục do BHYT quy định, còn những khoản không nằm trong danh mục thì người sử dụng lao động sẽ chi trả cho người lao động, có đúng không? Hay toàn bộ chi phí y tế của người lao động khi bị tai nạn lao động được cả BHYT và người sử dụng lao động đồng chi trả?


Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

b) Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa;

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;