Đơn vị nào trả chi phí giám định tai nạn lao động?

9/20/2016 12:00:00 AM

Ông Lê Hoài Nam - TP. Đà Nẵng hỏi: Tôi xin hỏi, chi phí giám định sức khỏe ban đầu cho người bị tai nạn lao động do đơn vị nào chi trả?


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 144 Bộ luật Lao động; Điểm b, Khoản 2, Điều 38; Khoản 4 Điều 39 và Khoản 1, Điều 42 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động chi trả chi phí giám định đối với những trường hợp sau:

- Người lao động bị tai nạn lao động có tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH bị tai nạn lao động có kết quả giám định thương tật dưới 5%.

- Người lao động bị tai nạn lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH nhưng người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Người lao động bị tai nạn lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH.

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả chi phí giám định đối với trường hợp người lao động tham gia BHXH bị tai nạn lao động đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động quy định tại Điều 45 của Luật An toàn, vệ sinh lao động (có kết quả khám giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn).