Infographic: Lương, thưởng của người lao động thay đổi như thế nào từ năm 2021?

8/26/2020 4:20:00 PM

 Từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày và hưởng nguyên lương vào dịp lễ Quốc khánh (hiện nay, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương vào ngày 02/9).


 slide.jpg

Slide2_12.JPG

Slide3_6.JPG

Slide4_5.JPG

Slide5_2.JPG