Tham dự hội thảo thông tin về Chương trình học bổng Cambridge năm học 2009 - 2010 cho Cán bộ nữ

9/3/2009 2:41:35 PM

Chương trình Lãnh đạo nữ Cambridge - Việt Nam : " Nâng cao năng lực lãnh đạo cho Phụ nữ trong khu vực Nhà nước trong bối cảnh Hội nhập Kinh tế Quốc tế"


File đính kèm : phunu.pdf